May 13, 2019 7:30 PM
19
May
2019
19:30

Sdiptech AB (publ) - Kommuniké från årsstämma

Pressmeddelande

13 maj 2019, 19:30

Kommuniké från årsstämma i Sdiptech AB (publ)

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ) ("Bolaget") samlades i Stockholm, måndagen den 13 maj 2019, för årsstämma

Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om åtta kronor per preferensaktie att betalas kvartalsvis med två kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar för vinstutdelning på preferensaktier ska vara den 14 juni 2019, 13 september 2019, 13 december 2019 och 13 mars 2020. Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas på stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B utan att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om (i) omval av Ashkan Pouya, Johnny Alvarsson, Markus Sjöholm och Jan Samuelson till styrelseledamöter, (ii) nyval av Birgitta Henriksson och Urban Doverholt till styrelseledamöter och (iii) omval av Jan Samuelson till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 200 000 kronor. Av detta arvode ska var och en av styrelseledamöterna erhålla 200 000 kronor. Årsstämman beslöt vidare att arvode för arbete inom bolagets Revisionskommitté ska utgå med 75 000 kronor till ordföranden samt 50 000 per ledamot (en till två ledamöter). För bolagets Investeringskommitté ska ett arvode om 40 000 kronor utgå till ordföranden samt 40 000 per ledamot (en till två ledamöter). För bolagets Ersättningskommitté skall inget arvode utgå.

Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes i enlighet med valberedningens förslag till Bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Duane Swanson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från årets valberedning, att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per 15 oktober 2019 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stockholm den 13 maj 2019

Sdiptech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2019, kl 19:30.

Bilaga